corporate program

מודל שנבנה על 5 יסודות המהווים את הליבה של הצגת תכנים באופן עסקי המותאם לקהל של מקבלי החלטות. באמצעות המודל לומדים המשתתפים לפתוח עם השורה התחתונה, לחבר את התכנים המוצגים ליעדים האסטרטגיים של הארגון ולתעדף בין עיקר לטפל. הבניית מסרים על פי המודל תאפשר לכל מציג לבסס מעמדו כנכס בארגון, כעובד בעל חשיבה ניהולית ועסקית שאינו מבזבז את זמנם היקר של המנהלים שמולו. המודל מעודד חשיבה פרואקטיבית ויוצר שפה ניהולית אחידה.ה

בחזרה לתכניות